VISPĀRĒJIE PĀRDOŠANAS NOTEIKUMI 

 1. Pārdošanas noteikumu piemērošana
  Šie Vispārējie pārdošanas noteikumi (VPN) piemērojami visiem pārdošanas darījumiem, ja vien nav noslēgts atsevišķs līgums ar attiecīgo klientu, kas noslēgti starp SIA “Proplastik”, reģistrācijas Nr. 45403042187, juridiskā adrese: Tīraines iela 15, Rīga, LV-1058, Latvija (“Pārdevējs”) un tā klientu kā pircēju (“Pircējs”), kur uz VPN sniegta attiecīga norāde attiecīgajā Pārdevēja pasūtījuma apstiprinājumā, cenas piedāvājumā vai jebkurā citā paziņojumā, ko Pārdevējs ir nosūtījis Pircējam.
 2. Pasūtījumi
  2.1. Pircējam iesniegts pārdošanas piedāvājums ir derīgs 7 (septiņas) dienas no dienas, kad tas ir iesniegts Pircējam.
  2.2. Pasūtījumam, ko Pircējs nosūta Pārdevējam, jāietver informācija par preču kodu un/vai nosaukumu, daudzumu, izmēru, Pircēja rekvizītiem, vēlamo piegādes dienu un laiku un cita informācija kas Pircējam šķiet svarīga.
  2.3. Lai Pārdevējs pieņemtu pasūtījumu, ir nepieciešams Pārdevēja apstiprinājums. Pārdevējs ir tiesīgs pieņemt pasūtījumu ar piezīmēm par pasūtītajām precēm, par kurām Pārdevējs nekavējoties informē Pircēju. Pārdevēja pieņemts pasūtījums uzskatāms par pirkšanas-pārdošanas līgumu.
  2.4. Pasūtījuma pieņemšanas fakts nav saistošs Pārdevējam, ja ārpus tā kontroles esošu apstākļu, jo īpaši izejvielu piegādes, trešo personu veiktas darbības vai nepārvaramas varas apstākļu dēļ, piegāde un pārdošana kļūst neiespējama vai pārmērīgi sarežģīta. Pārdevējs patur tiesības veikt izmaiņas pasūtījumā norādītajā cenā un piegādes laikā, ja tas izrādīsies nepieciešams tādu iemeslu dēļ, ko Pārdevējs nespēj kontrolēt un var pierādīt.
  2.5. Pasūtījuma pieņemšana Pārdevējam nav saistoša, ja Pircējs kavē jebkurus maksājumus Pārdevējam.
  2.6. Ja Pircējs pasūta preces, kas nav iekļautas standarta katalogā vai to ievērojamā apjoma vai citu īpašu apstākļu dēļ Pārdevējs var lūgt Pircējam samaksāt avansu līdz 100% apmērā no pasūtīto preču vērtības.
 3. Cenas un apmaksas nosacījumi
  3.1. Preču aktuālās cenas ir noteiktas Pircējam izteiktajos Pārdevēja piedāvājumos vai cenu lapās, ja vien puses nevienojas citādi.
  3.2. Preču galīgā cena tiek noteikta rakstiskā pasūtījuma apstiprinājumā, ko Pārdevējs nosūtījis Pircējam. Norādītās cenas vienmēr tiek uzskatītas par neto cenām, kurām pievieno pievienotās vērtības nodokli atbilstoši spēkā esošajai likmei.
  3.3. Maksājuma termiņš ir Priekšapmaksa, ja vien nav noteikts Speciālajos Pārdošanas Noteikumos SPN vai tas ir norādīts preču piedāvājumā katrai sadarbības reizei atsevišķi.
  3.4. Ja Pircējs neveic pēcapmaksas maksājumus norādītajā termiņā, Pārdevējam ir tiesības apturēt turpmāko pasūtījumu izpildi, līdz Pircējs nokārto visus kavētos maksājumus.
  3.5. Preces bojājuma vai nozaudēšanas risks pāriet Pircējam preces piegādes brīdī. Neatkarīgi no šeit minētā, īpašumtiesības uz precēm pāriet Pircējam, kad Pārdevējs pilnībā ir saņēmis samaksu par attiecīgajām precēm pilnā apmērā.
  3.6. Par maksājuma veikšanas dienu tiks uzskatīta diena, kurā konkrētā summa tiek saņemta Pārdevēja bankas kontā. Par katru maksājuma kavējuma dienu Pircējs maksā Pārdevējam nokavējuma procentus 0,05% apmērā no nokavētā maksājuma summas. Saņemtie maksājumi vispirms tiek ieskaitīti nokavējuma procentu samaksā un tikai pēc tam pamatparāda dzēšanai.
  3.7. Ja ir pamatots iemesls uzskatīt, ka Pircējs neizpildīs savas finanšu saistības, Pārdevējs var pieprasīt samaksāt par daļu vai visu pasūtīto preču vērtību vai iesniegt īpašas garantijas vai nodrošinājumu pirms pasūtīto preču piegādes.
  3.8. Pircēja iesniegtas iespējamas atrunas, piezīmes vai sūdzības par precēm un to izskatīšana neaptur maksājuma termiņa tecēšanu vai citas saistības, piemēram, pasūtīto preču izņemšanu.
  3.9. Acīmredzami kļūdaina cenu piedāvājuma vai cenas apstiprinājuma gadījumā Pārdevējam ir tiesības pielāgot cenu tai cenai, kas faktiski būtu jāpiemēro, kad Pārdevējs pieņēma pasūtījumu.
 4. Piegāde
  4.1. Puses vienojas, ka piegādes noteikumi tiks norādīti attiecīgajos pasūtījuma apstiprinājumos (saskaņā ar Incoterms 2020). Ja puses nav vienojušās citādi, piemērojams EXW noteikums. Parastais iepakojums transportēšanai, kas atbilst piegādes noteikumiem, nav iekļauts cenā, ja vien puses nav vienojušās citādi.
  4.2. Pārdevējs veic preču piegādi aprakstītajā grafikā, ko Pārdevējs ir tiesīgs mainīt:
  4.2.1.1. Rīgā no pirmdienas līdz ceturtdienai,
  4.2.1.2. Zemgalē pirmdienās,
  4.2.1.3. Kurzemē trešdienās,
  4.2.1.4. Vidzemē ceturtdienās,
  4.2.1.5. Latgalē piektdienās.
  4.3. Piegāde tiek īstenota gadījumā, ja Pircējs ir precīzi norādījis piegādes adresi, kontaktpersonu un telefonu, kā arī saņēmis pasūtījuma apstiprinājumu ne vēlāk kā līdz iepriekšējās dienas plkst. 10.00 (gadījumā, ja nepieciešama griešana – ne vēlāk kā divas dienas iepriekš līdz plkst. 10.00).
  4.4. Piegādes maksa pasūtījumos tiek aprēķināta pēc Piegādes zonējuma kartes un pirkuma zonas:
  4.4.1. Pirmā zona bezmaksas sasniedzot 150EUR vai maksa 55EUR bez PVN;
  4.4.2. Otrā zona bezmaksas no 450EUR vai maksa 95EUR bez PVN;
  4.4.3. Trešā zona vienojoties.
  4.5. Pircējam ir pienākums pārbaudīt sūtījuma stāvokli piegādes brīdī. Pircējs veic atrunas uz Pārdevēja/Transporta izsniegtās piegādes lapas.
  4.6. Pircējam ir pienākums pārbaudīt piegādāto preču kvalitāti, daudzumu un sortimentu 3 (trīs) darba dienu laikā. Ja netiek ziņots par iebildumiem, tiek uzskatīts, ka preces ir piegādātas kvalitatīvi un daudzums ir pareizs, un atbilst pasūtījumam.
  4.7. Ja Pārdevējs konstatē, ka nav iespējams izpildīt pasūtījumā norādīto piegādes termiņu, par kuru Puses ir vienojušās, Pārdevējs par šo faktu bez kavēšanās paziņo Pircējam, vienlaikus norādot iespējamo visa pasūtījuma vai tā daļas piegādes datumu.
  4.8. Ja Pircējs neizņem preces 7 (septiņu) darba dienu laikā no apstiprinātā preču gatavības datuma (ja piemērojams atbilstoši saskaņotajam Incoterms), Pārdevējs var nosūtīt preces, izmantojot piegādātāju pēc savas izvēles. Šādas piegādes gadījumā piegādes izmaksas tiek pieskaitītas preču rēķinam. Ja piegāde nav iespējama, tad tiek iekasēta apmaksa 6,5eur/m2 par katru dienu.
  4.9. Gadījumā, ja puses vienojušās par preču saņemšanu Pārdevēja noliktavā un Pircējs neierodas uz preču saņemšanu noteiktajā laikā, par katru kavējuma dienu no 7 (septītās) darba dienas Pircējs maksā Pārdevējam preču uzglabāšanas maksu atbilstoši aktuālajam Pārdevēja noteiktajam noliktavas tarifam 0,60eur/m2 dienā, ja nav cita vienošanās. Gadījumā, ja šāds kavējums pārsniedz 60 (sešdesmit) dienas, Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt pušu noslēgto pirkuma līgumu un pārdot preces citai personai, neatlīdzinot Pircējam nekādus zaudējumus.
  4.10. Pasūtīto preču paņemšanas laiku no Pārdevēja noliktavas nosaka Pārdevējs, ja vien puses nevienojas citādi. Darba laiks ir pieejams www.proplastik.lv
  4.11. Pircējam ir obligāti jāparaksta piegādes lapa, norādot tajā preču saņemšanas datumu.
 5. Tehniskā dokumentācija, kvalitāte un garantijas
  5.1. Pēc attiecīga Pircēja pieprasījuma vai pēc Pārdevēja ieskatiem Pārdevējam ir jāiesniedz Pircējam preču tehniskā specifikācija un atbilstības deklarācija, kur noteikti preču garantētie tehniskie parametri un preču kvalitātes standarti. Pircējam ir aizliegts izmantot šādu dokumentāciju jebkādiem citiem mērķiem, nevis līguma izpildei, un Pircējs nedrīkst reproducēt, kopēt vai jebkādā veidā nodot šādu dokumentāciju trešajām personām bez atsevišķas rakstiskas Pārdevēja piekrišanas.
  5.2. Pircējs nav tiesīgs izvirzīt jebkādas pretenzijas gadījumā, ja pilnībā nav izpildīti tehniskajā specifikācijā vai deklarācijās noteiktie uzglabāšanas un lietošanas noteikumi.
  5.3. Pretenziju iesniegšanas termiņi Pārdevējam ir šādi:
  5.3.1. pretenzijas par jebkādiem transportēto vienību un iepakojuma vizuāliem bojājumiem un daudzumu iesniedz uzreiz pēc tam, kad Pircējs ir saņēmis preces (piegādes transporta vadītāja dokumentos);
  5.3.2. pretenzijas par preču daudzumu 2 (divu) darba dienu laikā no preču saņemšanas;
  5.3.3. pretenzijas par bojājumiem, kas nav vizuāli bojājumi, iesniedz 7 (septiņu) darba dienu laikā no brīža, kad Pircējs tās saņēmis;
  5.3.4. pretenzijas par preču kvalitāti iesniedz tehniskajā specifikācijā noteiktajā garantijas termiņā.
  5.4. Jebkuru pretenziju par piegādāto preču bojājumiem izskata ar nosacījumu, ka Pircējs ir iesniedzis atrunas uz piegādes lapas, ko parakstījis vadītājs un kas ir piegādāta Pārdevējam. Piegādāto preču mehānisko bojājumu izmeklēšana nepareizas piegādes, iekraušanas vai izkraušanas dēļ ir iespējama tikai tad, ja Pircējs iesniedz Pārdevējam ziņojumu par bojājumiem un piegādes lapu ar atrunām, ko parakstījis Pircējs un vadītājs, kurš piegādā preces, kopā ar fotogrāfijām, kurās ir redzami nodarītie zaudējumi. Pārdevējs ir jāinformē par pretenzijām nekavējoties pēc preču izkraušanas.
  5.5. Pretenzijas iesniedz rakstiski un tajās jāietver informācija par piegādi, par kuru ir izvirzīta pretenzija, Pārdevēja izsniegto izdošanas dokumentu, preces marķējumu, to preču fotogrāfijas, pret kurām ir izvirzītas pretenzijas, un Pārdevēja partijas numuru, kas norādīts uz preču marķējuma. Katrā pretenzijā iekļauj arī precīzu preču, pret kurām ir izvirzītas pretenzijas, daudzumu un precīzi apraksta pretenzijas izteikšanas iemeslu. Ja Pircējs noteiktajā termiņā nepiegādā nepieciešamos dokumentus un pierādījumus, pretenzija netiek izskatīta.
  5.6. Līdz pretenzijas novēršanai Pircējs glabā un sargā preces, pret kurām ir izvirzīta pretenzija. Ja precēm, pret kurām ir izvirzītas pretenzijas, to izskatīšanas un novēršanas laikā tiek nodarīti bojājumi, šādas preces netiek ietvertas pretenzijā.
  5.7. Preces, pret kurām ir izvirzītas pretenzijas, netiek atdotas Pārdevējam bez iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. Preces, kurām Pārdevējs atzinis defektu esamību, tiek apmainītas pret citām precēm.
  5.8. Pārdevējs nav atbildīgs pret Pircēju vai trešo personu par jebkādām citām izmaksām, bojājumiem vai zaudējumiem. Jebkurā gadījumā Pārdevēja atbildība ir ierobežota ar pilnu pirkuma cenu, ko Pircējs ir samaksājis Pārdevējam.
  5.9. Pretenzijas iesniegšana neatbrīvo Pircēju no tā saistībām veikt maksājumus par precēm pilnā apmērā un noteiktajā termiņā, ja vien nav rakstiski atrunāts savādāk.
 6. Strīdu izšķiršana
  6.1. Jebkurš strīds, pretruna vai prasība, kas izriet no pušu līguma vai ir saistīta ar to, vai tā pārkāpumu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiek izšķirta savstarpējo pārrunu ceļā. Ja tas nav iespējams, tad atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.
  6.2. VPN attiecas uz visiem darījumiem starp pusēm, uz kuru pamata Pārdevējs pārdod un Pircējs pērk preces, un tas pakļauts Latvijas tiesību aktiem.
 7. Citi jautājumi
  7.1. Preču piegāde tiek veikta ar piegādes lapu un preču pavadzīme tiek nosūtīta atbilstoši 7.2. punktā minētā.
  7.2. Puses vienojas, ka visi rēķini jeb pavadzīmes tiek nosūtīti otrai pusei elektroniskā veidā uz līgumā norādīto e-pasta adresi un bez pašrocīga paraksta. Puses vienojas, ka elektronisko rēķinu jeb pavadzīmi (“e-rēķinu”) uzskata par piegādātu Pircējam un Pircējs to ir saņēmis 1 (vienas) darba dienas laikā no dienas, kad tas nosūtīts uz līgumā norādīto Pircēja e-pasta adresi.
  7.3. Puses vienojas, ka preču piegādes lapas vai citi dokumenti, kas kāda iemesla dēļ nav parakstīti piegādes dienā, tiek nosūtīti Pircējam elektroniskā veidā uz līgumā norādīto e-pasta adresi un bez pašrocīga paraksta. Puses vienojas, ka šādu dokumentu uzskata par parakstītu Pārdevēja norādītajā piegādes dienā. Ja Pircējs tam nepiekrīt, tas labo datumu e-pasta vēstulē 1 (vienas) darba dienas laikā no dienas, kad tas ir nosūtīts uz līgumā norādīto Pircēja e-pasta adresi.
  7.4. Pircējs apņemas paziņot Pārdevējam uz e-pasta adresi latvia@proplastik.lv, ja tiek mainīta e-pasta adrese, uz kuru ir jānosūta e-rēķins vai citi dokumenti.
  7.5. Puses nodrošina konfidencialitāti attiecībā uz biznesa, ekonomisko un tehnisko informāciju, kā arī neizpauž šādu informāciju trešajām personām. Jebkādu datu izpaušanai, piemēram, preses mārketinga informācijai vai Pārdevēja preču zīmju izmantošanai, nepieciešama Pārdevēja iepriekšēja rakstiska piekrišana.
  7.6. Puses vienojas, ka attiecībā uz otras puses kontaktpersonu un pārstāvju datiem katra no pusēm ir atsevišķs pārzinis. Puse, kura nodod minētos personas datus, ir atbildīga par to, ka tai ir tiesības nodot personas datu otrajai pusei. Līguma izpildes ietvaros minētos saņemtos personas datus puses apņemas apstrādāt tikai atbilstoši līgumam. Puse informē otru pusi par izmaiņām atbilstošajos personas datos, lai otra puse var attiecīgi izlabot vai papildināt personas datus.
  7.7. Abas puses var tikt atbrīvotas no atbildības saskaņā ar VPN tādu apstākļu dēļ, kas kavē līguma vai cita darījuma izpildi un kas ir ārpus to kontroles, piemēram, nepārvarama vara, darba strīdi, karastāvoklis, ugunsgrēks, embargo, streiki, sūtītāju kavēšanās, pandēmijas utt. Ja iepriekš minēto apstākļu dēļ līguma ietvaros nevar ievērot piegādes termiņu, jebkura pusēm var izbeigt līguma izpildi brīdī, kad tas ir kļuvis grūti īstenojams. Ja iepriekš minētie apstākļi ilgst vairāk par 25 dienām, tiek uzskatīts, ka līgums ir beidzies izpildes neiespējamības dēļ. Šādā gadījumā nevienai no pusēm nav tiesību pieprasīt līguma neizpildes vai neatbilstošas izpildes radīto zaudējumu kompensāciju.

Prece ir paredzēta tikai saimnieciskajai un profesionālajai darbībai.

Proplastik logo